Chương trình này không áp dụng cho thuê bao fast connect nhé.