Ống thép phi 355 x 5.5 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 355 x 6 ly x (6.000mm-12.000mm)
Thép ống đúc phi 355 x 7 ly x (6.000mm-12.000mm)
Ống thép phi 355 x 8 ly x (6.000mm-12.000mm)...