Xin chấp hành đúng nội quy diễn đàn, Mong đến đợt set VIP cho diễn đàn